The SANEL KZ company moved to a new office in Shymkent.

Address::
Shymkent city, 160005,Abay Region,St. Yenbekshi, 38
Phone: 8 (7252) 560050